Home

 • Krishi Vigyan Kendra, Gurdaspur
 • Parthenium Eradication Campaign Week- August 2016
 • SWACHHTA PAKHWARA at village Bhangwan
 • Parthenium Eradication Campaign Week- August 2016
 • SWACHHTA PAKHWARA at village Mastkot
 • Parthenium Eradication Campaign Week- August 2016
 • Parthenium Eradication Campaign Week- August 2016
 • Demonstration on use of paddy straw as mulch
 • Parthenium Eradication Campaign Week- August 2016
 • SWACHHTA PAKHWARA at village Bhangwan
 • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna- April 2016
 • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna- April 2016
 • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna- April 2016
 • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna- April 2016
 • Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna- April 2016

English

ikRSI ivigAwn kyNdr bwry muFlI jwxkwrI

ikRSI ivigAwn kyNdr (ky.vI.ky.), gurdwspur pMjwb dw sB qoN purwxw ky.vI.ky. hY, ijsdI sQwpnw Agsq 1982 iv`c gurdwspur, AimRqsr Aqy huiSAwrpur izilAW dI KyqI pswr Aqy isKlweI loVW nUM pUrw krn leI, pMjwb KyqIbwVI XUnIvristI dI pRSwskI dyK-ryK Aqy BwrqI KyqI Koj sMsQw dI iv`qI shwieqw nwl kIqI geI[ AMimRqsr Aqy huiSAwrpur izilHAW iv`c ky.vI.ky. sQwipq hox qoN bwAd, ieh kyNdr gurdwspurizlHy dy ikswnW leI nvInqm KyqI qknIkW dy pswr leI kMm kr irhw hY[ ikRSI ivigAwn kyNdr ikswnW, ikswn bIbIAW Aqy pswr krmcwrIAW leI v`K-v`K iviSAW bwry isKlweI kors AwXoijq krky, pihlI kqwr dIAW pRdrSnIAW AwXoijq krky Aqy KyqI Koj prK rwhIN, KyqI sm`isAwvW dw h`l krdy hoey, ikswnI nUM lwhyvMd bxwaux leI XqnSIl hY[

mu`K audyS

sWJIAW koiSSW nwl izmIdwr BweIcwry iv`c ie`k auswrU Aqy ivigAwnk soc dI nINh r`KxI qW jo auh KyqI Aqy shwiek DMidAW dIAW nvIAW ivksq qknIkW nUM Apxw ky, Ajoky KyqI sMkt ’coN gOrvmeI FMg nwl, sPlqw pUrvk bwhr inkl ky, AwpxI iksmq dy Kud mwlk bx skx[